kto przeprowadza badania homologacyjne?

Organy Unii Europejskiej od jakiegoś okresu zachęcają swoich członków do obniżenia emisji dwutlenku węgla w celu ochrony atmosferę. Jednym z wiodących producentów spalin do atmosfery poza przemysłem i energetyką, są samochody. Między innymi w odniesieniu do tego, producenci samochodów zobowiązani są, do spółki z właściwymi organami państwowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym właściwie są badania homologacyjne? Kto powinien je wykonać  i jak od strony prawnej wygląda ta kwestia?

Czym są badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla nowo wyprodukowanych samochodów. Jest ona fundamentem do uzyskania szczegółowego opisu pojazdu – w ujęciu technicznym. oraz identyfikacyjnym. Badania homologacyjne polegają na przejściu serii sprawdzianów porównujących stan auta z normami technicznymi wytyczonymi przez regulatora. Spełnienie kryteriów homologacyjnych jest konieczne, aby czekający na rejestrację pojazd mógł zostać zalegalizowany do użytku. Dokumenty homologacyjne są wymagane nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale też jego wnętrze(a) i elementów, użytych do produkcji. Odpowiednia jednostka przygląda się pojazdowi i na bazie określonych norm wydaje bądź nie właściwe świadectwo. Otrzymanie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest równoznaczne, że auto zgodnie z obowiązującymi przepisami może w zupełnie legalnie poruszać się po ulicach na terenie UE. Obowiązek przebycia badań homologacyjnych obowiązuje nowe auta, a także takie, w których właściciele dokonali znacznej(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Znaczy to, że o uzyskanie świadectwa homologacji mogą wnioskować tylko producenci pojazdów, ewentualnie działający z ich nadania osoby trzecie.

Homologacja auta – aspekt prawny 

Unia Europejska jest organizacją, która dąży do tego by zrównywać przepisy na licznych aspektach codziennego życia. Tak też stało się z sektor(a)em automotive. W 2007 roku weszła w życie dyrektywa, która wskazała zakres prawne(y) dotyczące homologacji samochodów i ich części, mająca moc wykonawczą na obszarze państw wchodzących w skład wspólnoty. Rozwiązanie to pozwala usprawnić producentom pojazdów proces wprowadzania na rynek nowych typów pojazdów. Dzięki ujednoliconym regułom, przedsiębiorstwa z branży automotive, po uzyskaniu niezbędnych wyników badań homologacyjnych {mogą|{mają prawo wedle litery prawa rejestrować i sprzedawać pojazdami na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej.

Kto wydaje zaświadczenie homologacyjne?

W naszym kraju instytucją odpowiednią(m) do wydawania decyzji o homologacji zgodnej ze wytycznymi UE jest Transportowy Dozór Techniczny. Organ ten orzeka na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Transportowy Dozór Techniczny zleca przeprowadzenie testów autonomicznym instytucjom badawczym. instytucje te, to ustalone przez władze instytuty lub przedsiębiorstwa zorientowane na tego rodzaju badania(ch). Po zapoznaniu się ze przygotowanym(ego) przez nie raportu, jeśli wynik badań jest pozytywny, wydawane są właściwe dokumenty.

Co więcej, do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego, zalicza się także analiza i sprawdzanie zgodności ze stanem faktycznym dokumentów homologacyjnych wydawanych przez pozostałe kraje członkowskie.

Co jeszcze musisz wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne zobligowane są przejść nie tylko auta, ale także wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, ciągniki rolnicze, czy motory. Także części pojazdów i elementy ich wyposażenia podlegają obowiązkowi przeprowadzenia badań homologacyjnych – są to np.: zbiorniki paliwowe, światła czy sygnały dźwiękowe. Nie ma konkretny(a) wykaz części podlegających obowiązkowi homologacji. Odnosi się to do całej grupy, bez uszczegółowionych wytycznych.

W Polsce cena homologacji dowolnego z pojazdów silnikowych to koszt 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są za to cztery razy tańsze i kosztują 400 zł.