Ryzyka powiązane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Bycie rolnikiem zawsze jest powiązane z pewnym niebezpieczeństwem. Wiele zależy tu od czynników atmosferycznych oraz zmienności cen na rynku czy rozwoju technologii. W tekście odpowiadamy na pytania: Jakie są rodzaje ryzyka i jak nim zarządzać? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie występują ich typy.

Rodzaje zagrożeń w rolnictwie

Jeśli posiadasz własne gospodarstwo należałoby zakupić ubezpieczenie dla rolników. Przesłanką jest to, iż farmy są obciążone wielkim ryzykiem oraz niepewnością. Powodem są uzależnienia produkcji od czynników zewnętrznych, które na nie oddziałują. Ryzyko w produkcji rolnej jest zależna w wielkim stopniu od środowiska naturalnego z którym powiązana jest produkcja oraz z ekonomią porównywalnych gospodarstw. Ryzyko klasyfikuje się przez wzgląd na specyfikę działalności i ze względu na źródło pochodzenia niebezpieczeństwa.

Typy ryzyka z uwagi na specyfikę działalności

 1. technologiczne – wiąże się z nieustannym rozwojem technologicznym, technicznym a także biologicznym;
 2. przyrodnicze – wpływają na to niesprzyjające warunki klimatu, ulewne deszcze, przymrozki, susze a także choroby i pasożyty. Uniemożliwia to przewidzenie całkowitej ilości produkcji i przypuszczalnych strat;
 3. związane z organizacją – powodem tego ryzyka jest plan, nadzór i organizacja w gospodarstwie a także zmienne zachodzące w tym obszarze;
 4. ekonomiczne – powodem są zmiany w strukturze wydatków konsumpcyjnych ludności (np. mniejsze kwoty pieniędzy wydane na żywność) , niższe ceny produktów rolnych czy oddziaływanie innych rodzajów gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy elementy ryzyka naturalnego, technologicznego oraz organizacyjnego;
 6. rynkowe – dotyczy wewnętrznych przemian ekonomicznych warunków produkcji takich jak przykładowo niestabilność polityki rolniczej,utraty rynków zbytu czy niższe ceny.

Podział ryzyka z uwagi na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – tyczy się sposobu i sposobów opłacania transakcji gospodarczych przykładami mogą być utrata płynności finansowej, wzrosty stóp oprocentowania;
 • instytucjonalne – dotyczy przemian w polityce rolnej krju;
 • produkcyjne – ryzyko tyczące się przyczyn strat w procesie produkcji takich jak np.przemiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne pośród zwierzyny;
 • osobowe – posiada wpływ na rolnika tyczy się chorób i wypadków podczas pracy;
 • cenowe – tyczy się niepewności związanej ze stosunkiem cen produktów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – łączność ryzyka finansowego z produkcyjnym.

W jaki sposób rozporządzać ryzykiem w gospodarstwie

Ogromny wpływ na opłacalność i efektywność produkcji rolnej ma zarządzanie w kryzysie. Najpierw trzeba dokonać oceny ryzyka, sprawdzić czy warto go podjąć, może w jego konsekwencji straty będą niewysokie czy też duże.

Powinno być to warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do działań w gospodarstwie.

Zarządzanie ryzykiem to procedury podejmowane w celu obrony gospodarstwa przed możliwym ryzykiem. Pierwszą z metod pomocnych w tym obszarze jest dobra organizacjaprzykładowo jest ryzyko suszy, można wystarać się o odmiany roślin odpornych na takie czynniki albo zakupić dedykowany system nawadniający.

Następną strategią może być zastosowanie dywersyfikacji dochodów bądź dywersyfikacji struktury produkcji. Czasami warto przenieść ryzyko na rynek poprzez przykładowo kontraktacje. Podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego nie można oczywiście zaniedbać ubezpieczenia rolniczego. Pozwala ono wyrównywać straty w działalności rolnej.

Czym są ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia dla rolników są głównym z fundamentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Mają dobry wpływ na stabilność oraz zrównoważony rozwój. Obniżają niepewność działania, utrzymują płynność finansową i utrzymują stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia rolne dzielą się na obowiązkowe i dla chętnych.

Do ubezpieczeń obligatoryjnych przynależą:

 • odpowiedzialność cywilna właściciela gospodarstwa rolnego
 • odpowiedzialność cywilna środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,które wchodzą w skład majątku rolnego;
 • połowa upraw.

Ubezpieczeniami  nieobowiązkowymi są:

 • NNW;
 • nadprogramowe ubezpieczenie roślin uprawnych;
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych;
 • ubezpieczenie ptactwa hodowlanego;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie dla gospodarstwa rolniczego – czy faktycznie się opłaca?

Ubezpieczenie swego gospodarstwa rolnego, przydaje się bardzo często. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć aby zabezpieczyć własny los jako rolnika, jak również ludzi pomagających na gospodarstwie.Jeśli rolnik dokona szkody np. nieumyślnie rozpylając oprysk również na sąsiadujące pole, niszcząc rosnące tam rośliny,podmiot ubezpieczający również pokryje koszt. Przykłady można podawać bez końca, jednak trzeba pamiętać,że inwestując w polisę ubezpieczeniową,